วิสัญญีแพทย์
 

                               
              แพทย์หญิง ธิดา ยุคันตวรานันท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา)
               วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร

 

ศัลย์แพทย์
 
 

                               
              นายแพทย์อภิรักษ์ ยุคันตวรานันท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์)
                         โรงพยาบาลยโสธร